nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

We make every day a special day

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Special Days V.O.F.

Postbus 46

4380 AA VLISSINGEN

06 824 531 48

info@s-days.com

KVK nummer: 62207571

Bankrekeningnummer: NL08 INGB 0006 7401 15 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • ·de prijs inclusief belastingen;
 • ·de eventuele kosten van aflevering;
 • ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • ·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
 • ·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
 • ·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • ·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • ·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • ·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • ·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 •  

Artikel 5 - De overeenkomst 

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

      a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

      c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

      d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

      e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping 

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)    die snel kunnen bederven of verouderen;

e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f)     voor losse kranten en tijdschriften;

g)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c)   betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTWtarieven. 
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 


Artikel 13 - Betaling

 • Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 - Forumkeuze

Op overeenkomsten tussen de onderneming en de consument waarop deze algemene voorwaarde betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Kleurechtheid

De kleuren, op de site getoond, kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van het product. Een en ander heeft te maken met de instellingen van uw browser en beeldscherm.


Algemene Voorwaarden Wedding,-& Partyplanning Special Days 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de 

navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van 

de bepalingen niet anders voortvloeit.

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62207571.

2.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Special Days een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Special Days tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Special Days zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.

4.Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door Special Days

uit te voeren diensten, waaronder niet limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de organisatie en planning van bruiloften of andere feesten en gelegenheden, de bemiddeling tussen de opdrachtgever enerzijds en 

leveranciers en overige derden anderzijds ten aanzien van feesten, budgetbewaking en het optreden als ceremoniemeester of gastvrouw tijdens het feest. 

4.Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als 

communicatie per email.

 

Artikel 2. Algemene Bepalingen 

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Special Days en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende 

voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 

gewezen.

3.Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend 

schriftelijk worden afgeweken. Het geen partijen uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert boven het bepaalde in 

deze algemene voorwaarden.

4.Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige 

bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In 

een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te 

treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 

1.Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod 

Van Special Days vrijblijvend.

2.Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Special Days, 

binden haar niet.

3.Aan een aanbod van Special Days dat gebaseerd is op door de 

opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de 

opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4.De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien 

de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van h

et aanbod van Special Days, komt de overeenkomst niet conform deze 

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Special Days anders 

aangeeft. 

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Special Days niet tot de 

nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de 

overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast 

deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de 

verplichtingen uit die overeenkomst.

 

Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst en verplichtingen van de opdrachtgever 

 

1.Partijen komen uitdrukkelijk schriftelijk overeen tot welke diensten 

Special Days zich jegens de opdrachtgever verbindt. De dienstverlening van Special Days beperkt zich uitsluitend tot hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen als hier bedoeld. Aan diensten die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, behoeft

Special Days geen uitvoering te geven, tenzij partijen de uitvoering van die diensten alsnog overeenkomen. Special Days kan daartoe

echter nimmer worden verplicht en kan voor de vaststelling van aanvullende diensten verlangen dat zij schriftelijk worden vastgelegd.

2.De dienstverlening van Special Days kan mede omvatten de bemiddeling tussen de opdrachtgever en derde leveranciers van producten en/of diensten. De opdrachtgever sluit op eigen initiatief overeenkomsten met deze derde leveranciers en doet dit voor eigen rekening en risico. Bij de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomsten is Special Days nimmer verder betrokken dan in het kader van bemiddeling wordt uitgevoerd en draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer enige aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derde leveranciers. 

Voorts vrijwaart de opdrachtgever Special Days van alle 

aanspraken van deze derde leveranciers in enig verband met overeenkomsten tussen hen en de opdrachtgever gesloten. 

3.Special Days is steeds bevoegd de uitvoering van de diensten

geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 

7:407 lid 2 BW zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

4.Special Days voert haar diensten uit naar beste inzicht en vermogen. 

De resultaten die uit de diensten voortvloeien, zijn mede afhankelijk van de inspanning van, al dan niet door bemiddeling van Special Days, door

de opdrachtgever ingeschakelde derden, de informatie die de opdrachtgever voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst aan Special Days heeft verstrekt en andere externe factoren waarop Special Days geen overwegende invloed heeft. Special Days verbindt zich daarom 

uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan er niet voor instaan 

dat, hoewel zich zij daarvoor zoveel mogelijk inspant, exact die resultaten worden bereikt die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.

5.Voor zover uit de aard of strekking van de diensten niet dwingend 

anders voortvloeit, zijn alle door Special Days vermelde 

(uitvoerings)termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-

fatale termijnen. Het verzuim van Special Days treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Special Days schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Special Days een redelijke termijn geeft waarbinnen zij de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

6.De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Special Days tijdig alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering

van de overeenkomst redelijkerwijs benodigd zijn, waaronder mede 

zijn wensen ten aanzien de organisatie en planning van het feest. 

De opdrachtgever neemt voorts alle redelijke maatregelen om de 

uitvoering van de diensten door Special Days te optimaliseren. 

7.Indien overeengekomen is dat personen die door de opdrachtgever

zijn aangewezen bij de uitvoering van de diensten worden betrokken, 

staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Special Days en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de diensten mogelijk te maken. Althans draagt 

Special Days geen enkele aansprakelijkheid voor de niet-nakoming van de afspraken door die personen.

8.De verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel 

gelden ook ten behoeve van eventueel door Special Days ingeschakelde derden.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk 

1.Partijen komen schriftelijk overeen of de diensten worden

uitgevoerd op basis van een vooraf overeengekomen vaste pakketprijs, een uurtarief, dan wel een percentage van het door de opdrachtgever

opgegeven budget.

2.In geval van diensten te verlenen die niet reeds bij het aangaan van 

de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen, kunnen partijen 

de uitvoering van de ze aanvullende diensten overeenkomen conform 

het bepaalde in artikel 4.1. In geval van een uurtarief, wordt de prijs voor deze aanvullende diensten naar evenredigheid van de extra tijdsbesteding 

aan de opdrachtgever doorberekend. In geval een vaste pakketprijs of een percentage van het door de opdrachtgever opgegeven budget is overeengekomen, wordt voor de uitvoering van de aanvullende

diensten het ten tijde van de totstandkoming van de 

overeenkomst gebruikelijke door Special Days gehanteerde uurtarief berekend.

3.Door een wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan de 

oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 

De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de 

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn 

van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, 

dan is Special Days gerechtigd om daaraan pas uitvoering te 

geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste 

prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen 

tijdstip waarop uitvoering aan de diensten gegeven zal worden. Het 

niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde of aangevulde 

overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Special Days

op en biedt voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden

 

Artikel. 6 Annulering 

Krachtens wettelijk voorschrift kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen. In een dergelijk geval is de opdrachtgever gehouden een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium aan Special Days te vergoeden, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel van Special Days in verband met de annulering, en de grond waarop de overeenkomst is geannuleerd. Voor zover de ten tijde van de annulering van de overeenkomst reeds gemaakt en noodzakelijkerwijs nog te maken 

onkosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, niet bij het honorarium van Special Days zijn inbegrepen, komen deze onkosten eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Overmacht

1.Special Days is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt 

door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende 

opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt 

eveneens begrepen de omstandigheid dat Special Days door 

toedoen van derden niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te 

komen.

2.Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van 

partijen opgeschort.

3.Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend 

onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te ontbinden.

4.Indien Special Days bij het intreden van de overmacht situatie

reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 

reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte

van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 

5.Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in 

Aanmerking.

 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

1.Special Days is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, 

bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de 

overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, 

waaronder mede het bepaalde in deze algemene voorwaarden, niet, 

niet-tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de 

overeenkomst Special Days ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen 

niet zal nakomen. 

2.Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, 

de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is 

verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet 

vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Special Days 

gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.Voorts is Special Days gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4.De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van 

schadevergoeding in verband met het door Special Days op 

grond van dit artikel uitgeoefende opschortings-of ontbindingsrecht.

5.Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever 

verplicht de schade die Special Days ten gevolge van de 

opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 

6.Indien Special Days de overeenkomst op grond van dit artikel 

ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond 

opeisbaar.

 

Artikel 9. Prijzen en betalingen

1.Door de opdrachtgever aan derde leveranciers van producten of 

diensten, als bedoeld in artikel4.2,    verschuldigde betalingen, dienen 

door de opdrachtgever rechtstreeks aan deze partijen te worden 

voldaan. Special Days neemt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

2.Het honorarium van Special Days dient, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, conform het volgende lid te worden voldaan.

Bij dat honorarium zijn niet inbegrepen de reiskosten en eventuele 

parkeer-en verblijfskosten, welke op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden doorberekend.

3.Betaling van het honorarium van Special Days geschiedt in 

termijnen. In geval de exacte verschuldigd wordende prijs niet bij het 

aangaan van de overeen komst reeds vaststaat, kan Special Days 

de termijnbetalingen bij benadering vaststellen, waarna eventuele 

verrekening met de laatste termijn plaatsvindt. 60% van de totaalprijs dient bij opdracht te worden voldaan, binnen 14 dagen na factuurdatum, 25% daarvan uiterlijk zes weken vóór het feest en het restant binnen 14 dagen na het feest. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, op de daartoe door Special Days voorgeschreven wijze.

4.Indien na totstandkoming van de overeenkomst een meerprijs 

toepasselijk wordt conform artikel 5, kan Special Days het daarmee verband houdende extra deel van het honorarium middels de tweede termijn en/of eindafrekening in rekening brengen. 

5.Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór 

afronding van de opdracht 

een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Special Days gerechtigd de overeengekomen prijzen

dienovereenkomstig te wijzigen.

6.Indien naar het oordeel van Special Days gegronde vrees bestaat 

dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is 

Special Days, in afwijking van de voorgaande leden, gerechtigd te

vorderen dat de opdrachtgever volledige zekerheid voor de betaling

en stelt.

7.In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van 

betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever 

terstond opeisbaar.

8.Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de 

Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim 

intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de dan 

geldende wettelijke rente verschuldigd.

9.Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever 

verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. 

De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet 

Incassokosten.

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1.Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Special Days, 

draagt Special Days geen aansprakelijkheid voor enige in verband 

met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever 

geleden schade. In het bijzonder draagt Special Days

geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de overige gevallen in 

deze voorwaarden.

2.Special Days draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat 

zij is uitgegaan van door de opdrachtgever of derden 

onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Tekortkomingen toe te rekenen aan door de opdrachtgever, al dan niet door bemiddeling van Special Days, aangewezen derden, kan nimmer als tekortkoming van Special Days

worden aangemerkt. Elke aansprakelijkheid van Special Days ter zake is uitgesloten.

3.Special Days is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of immateriële

schade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Special Days bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de 

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 

heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor 

vergoeding in aanmerking komt;

 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 

prestatie van Special Days aan de overeenkomst te laten beantwoorden, 

voor zover deze aan Special Days toegerekend kunnen worden;

 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 

schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

4.Indien op basis van de omstandigheden van het geval een 

verdergaande aansprakelijkheid van Special Days mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van 

de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst 

waarop de aansprakelijkheid van Special Days betrekking heeft.

5.De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Special Days bedraagt één jaar. 

6.Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Special Days, zal de opdrachtgever Special Days vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake 

van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende 

met de uitvoering van de overeenkomst door Special Days. 

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Special Days behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van 

intellectuele eigendom voor op de door haar verstrekte ontwerpen, draaiboeken en gehanteerde werkwijzen. De hier bedoelde ontwerpen, draaiboeken en werkwijzen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Special Days worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, voor zover de aard en strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat.

 

Artikel 12. Slotbepaling 

 

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich 

optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg 

te beslechten. 

3.Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde 

rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 

Special Days aangewezen om van geschillen kennis te nemen

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wedding,-& Partyplanning Special Days 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1.Special Days, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Vlissingen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62207571.

2.Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Special Days een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Special Days tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Special Days zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.

4.Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door Special Days uit te voeren diensten, waaronder niet limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de organisatie en planning van bruiloften of andere feesten en gelegenheden, de bemiddeling tussen de opdrachtgever enerzijds en leveranciers en overige derden anderzijds ten aanzien van feesten, budgetbewaking en het optreden als ceremoniemeester of gastvrouw tijdens het feest. 

4.Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per email.


Artikel 2. Algemene Bepalingen 

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Special Days en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Het geen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

4.Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1.Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod Van Special Days vrijblijvend.

2.Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Special Days, binden haar niet.

3.Aan een aanbod van Special Days dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4.De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Special Days, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Special Days anders aangeeft. 

5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Special Days niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst en verplichtingen van de opdrachtgever 

1.Partijen komen uitdrukkelijk schriftelijk overeen tot welke diensten Special Days zich jegens de opdrachtgever verbindt. De dienstverlening van Special Days beperkt zich uitsluitend tot hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen als hier bedoeld. Aan diensten die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, behoeft Special Days geen uitvoering te geven, tenzij partijen de uitvoering van die diensten alsnog overeenkomen. Special Days kan daartoeechter nimmer worden verplicht en kan voor de vaststelling van aanvullende diensten verlangen dat zij schriftelijk worden vastgelegd.

2.De dienstverlening van Special Days kan mede omvatten de bemiddeling tussen de opdrachtgever en derde leveranciers van producten en/of diensten. De opdrachtgever sluit op eigen initiatief overeenkomsten met deze derde leveranciers en doet dit voor eigen rekening en risico. Bij de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomsten is Special Days nimmer verder betrokken dan in het kader van bemiddeling wordt uitgevoerd en draagt, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer enige aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derde leveranciers. Voorts vrijwaart de opdrachtgever Special Days van alle aanspraken van deze derde leveranciers in enig verband met overeenkomsten tussen hen en de opdrachtgever gesloten. 

3.Special Days is steeds bevoegd de uitvoering van de dienstengeheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

4.Special Days voert haar diensten uit naar beste inzicht en vermogen. De resultaten die uit de diensten voortvloeien, zijn mede afhankelijk van de inspanning van, al dan niet door bemiddeling van Special Days, doorde opdrachtgever ingeschakelde derden, de informatie die de opdrachtgever voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst aan Special Days heeft verstrekt en andere externe factoren waarop Special Days geen overwegende invloed heeft. Special Days verbindt zich daarom uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan er niet voor instaan dat, hoewel zich zij daarvoor zoveel mogelijk inspant, exact die resultaten worden bereikt die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.

5.Voor zover uit de aard of strekking van de diensten niet dwingend anders voortvloeit, zijn alle door Special Days vermelde (uitvoerings)termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Special Days treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Special Days schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Special Days een redelijke termijn geeft waarbinnen zij de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

6.De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Special Days tijdig alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs benodigd zijn, waaronder mede zijn wensen ten aanzien de organisatie en planning van het feest.De opdrachtgever neemt voorts alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de diensten door Special Days te optimaliseren. 

7.Indien overeengekomen is dat personen die door de opdrachtgeverzijn aangewezen bij de uitvoering van de diensten worden betrokken, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Special Days en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de diensten mogelijk te maken. Althans draagt Special Days geen enkele aansprakelijkheid voor de niet-nakoming van de afspraken door die personen.

8.De verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel gelden ook ten behoeve van eventueel door Special Days ingeschakelde derden.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk 

1.Partijen komen schriftelijk overeen of de diensten wordenuitgevoerd op basis van een vooraf overeengekomen vaste pakketprijs, een uurtarief, dan wel een percentage van het door de opdrachtgeveropgegeven budget.

2.In geval van diensten te verlenen die niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen, kunnen partijen de uitvoering van de ze aanvullende diensten overeenkomen conform het bepaalde in artikel 4.1. In geval van een uurtarief, wordt de prijs voor deze aanvullende diensten naar evenredigheid van de extra tijdsbesteding aan de opdrachtgever doorberekend. In geval een vaste pakketprijs of een percentage van het door de opdrachtgever opgegeven budget is overeengekomen, wordt voor de uitvoering van de aanvullende diensten het ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst gebruikelijke door Special Days gehanteerde uurtarief berekend.

3.Door een wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Special Days gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de diensten gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde of aangevulde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Special Daysop en biedt voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden


Artikel. 6 Annulering 

Krachtens wettelijk voorschrift kan de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzeggen. In een dergelijk geval is de opdrachtgever gehouden een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium aan Special Days te vergoeden, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel van Special Days in verband met de annulering, en de grond waarop de overeenkomst is geannuleerd. Voor zover de ten tijde van de annulering van de overeenkomst reeds gemaakt en noodzakelijkerwijs nog te maken 
onkosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, niet bij het honorarium van Special Days zijn inbegrepen, komen deze onkosten eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 

Artikel 7. Overmacht

1.Special Days is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Special Days door toedoen van derden niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen.

2.Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

3.Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4.Indien Special Days bij het intreden van de overmacht situatiereeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeeltevan de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 

5.Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in Aanmerking.

 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

1.Special Days is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder mede het bepaalde in deze algemene voorwaarden, niet, niet-tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Special Days ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

2.Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Special Days gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.Voorts is Special Days gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4.De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Special Days op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings-of ontbindingsrecht.

5.Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Special Days ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 

6.Indien Special Days de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.


Artikel 9. Prijzen en betalingen

1.Door de opdrachtgever aan derde leveranciers van producten of diensten, als bedoeld in artikel4.2, verschuldigde betalingen, dienen door de opdrachtgever rechtstreeks aan deze partijen te worden voldaan. Special Days neemt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

2.Het honorarium van Special Days dient, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, conform het volgende lid te worden voldaan.Bij dat honorarium zijn niet inbegrepen de reiskosten en eventuele parkeer-en verblijfskosten, welke op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever worden doorberekend.

3.Betaling van het honorarium van Special Days geschiedt in termijnen. In geval de exacte verschuldigd wordende prijs niet bij het aangaan van de overeen komst reeds vaststaat, kan Special Days de termijnbetalingen bij benadering vaststellen, waarna eventuele verrekening met de laatste termijn plaatsvindt. 60% van de totaalprijs dient bij opdracht te worden voldaan, binnen 14 dagen na factuurdatum, 25% daarvan uiterlijk zes weken vóór het feest en het restant binnen 14 dagen na het feest. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, op de daartoe door Special Days voorgeschreven wijze.

4.Indien na totstandkoming van de overeenkomst een meerprijs toepasselijk wordt conform artikel 5, kan Special Days het daarmee verband houdende extra deel van het honorarium middels de tweede termijn en/of eindafrekening in rekening brengen. 

5.Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór afronding van de opdracht een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Special Days gerechtigd de overeengekomen prijzendienovereenkomstig te wijzigen.

6.Indien naar het oordeel van Special Days gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is Special Days, in afwijking van de voorgaande leden, gerechtigd tevorderen dat de opdrachtgever volledige zekerheid voor de betalingen stelt

7.In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

8.Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

9.Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1.Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Special Days, draagt Special Days geen aansprakelijkheid voor enige in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever geleden schade. In het bijzonder draagt Special Days geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de overige gevallen in deze voorwaarden.

2.Special Days draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever of derden onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Tekortkomingen toe te rekenen aan door de opdrachtgever, al dan niet door bemiddeling van Special Days, aangewezen derden, kan nimmer als tekortkoming van Special Days worden aangemerkt. Elke aansprakelijkheid van Special Days ter zake is uitgesloten.

3.Special Days is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of immateriële schade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Special Days bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Special Days aan de overeenkomst te laten beantwoorden, 

voor zover deze aan Special Days toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

4.Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Special Days mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Special Days betrekking heeft.

5.De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Special Days bedraagt één jaar. 

6.Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Special Days, zal de opdrachtgever Special Days vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Special Days. 

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Special Days behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van 

intellectuele eigendom voor op de door haar verstrekte ontwerpen, draaiboeken en gehanteerde werkwijzen. De hier bedoelde ontwerpen, draaiboeken en werkwijzen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Special Days worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, voor zover de aard en strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat.

 

Artikel 12. Slotbepaling 

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

3.Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 

Special Days aangewezen om van geschillen kennis te nemen